پوشش داخلی اپوکسی ضد الکتریسته ساکن
پوشش داخلی اپوکسی ضد الکتریسته ساکن

این پوشش به دلیل ممانعت از ایجاد الکتریسیته ساکن، مناسب ترین گزینه به عنوان پوشش داخلی خطوط لوله و اتصالات بکار رفته برای انتقال سوخت هواپیما، ترکیبات آروماتیک آتشگیر و یا هر ماده قابل اشتعال دیگر می باشد. این پوشش ضمن پیشگیری از ایجاد الکتریسته ساکن، در برابر خوردگی و رشد میکروارگانیسم ها نیز مقاوم بوده و ایمنی خط لوله را تضمین می نماید.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.