پوشش داخلی FBE برای خطوط انتقال سیال ترش
پوشش داخلی FBE برای خطوط انتقال سیال ترش

این پوشش داخلی به طور ویژه جهت محافظت خطوط لوله انتقال سیال ترش که حاوی CO2 ، H2S و سایرترکیبات خورنده می باشند طراحی شده است. فقط تعداد معدودی از پوشش های داخلی FBE ، توان محافظت سطح داخلی خطوط لوله و اتصالات فولادی را در محیط بسیار خورنده گاز و نفت خام ترش دارند. پوشش های داخلی FBE ، تنها راه حل ممکن با سابقه روشن و قابل اتکاء در زمینه کاربری در محیط ترش هستند.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.