پوشش داخلی اپوکسی مایع جهت انتقال آب آشامیدنی
پوشش داخلی اپوکسی مایع جهت انتقال آب آشامیدنی

پوشش های اپوکسی مایع، در گروه پوشش های داخلی دو جزیی طبقه بندی می شوند که به صورت افشانه بر روی سطح داخلی خطوط لوله آب آشامیدنی اجرا می شوند. اجرای این پوشش ها به صورت کارگاهی بر روی طیف وسیعی از اقطار لوله امکان پذیر است.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.