پوشش داخلی FBE برای خطوط لوله حامل پساب
پوشش داخلی FBE برای خطوط لوله حامل پساب

این پوشش بطور ویژه برای خطوط لوله حامل پساب و فاضلاب طراحی گردیده است. خطوط لوله فاضلاب بدلیل امکان بلقوه حضور H2S و CO2 ، به پوششی مقاوم و قابل اطمینان برای محافظت سطح داخلی نیازمند هستند؛ این پوشش به نحو مطلوبی برای تامین این منظور در نظر گرفته شده است.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.