پوشش داخلی FBE برای خطوط لوله حامل آب دریا و آب شور
پوشش داخلی FBE برای خطوط لوله حامل آب دریا و آب شور

این پوشش به طور خاص جهت استفاده در خطوط لوله حامل آب دریا و آب شور طراحی گردیده است. طبیعت آبی این سیالات، محیط خورنده ای را به وجود می آورد و محافظت سطح داخلی خطوط لوله نیازمند چنین پوشش داخلی ویژه ای با توان ضد خوردگی فوق العاده است.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.