پوشش داخلی FBE برای خطوط انتقال نفت خام
پوشش داخلی FBE برای خطوط انتقال نفت خام

این پوشش بطور ویژه برای استفاده در سطح داخلی خطوط انتقال نفت خام طراحی شده است که نه تنها از طریق حفاظت سطح داخلی در مقابل خوردگی، عمر مفید خطوط انتقال نفت خام را افزایش می دهد بلکه به دلیل سطح صیقلی خود باعث کاهش اصطکاک و در نتیجه بهبود جریان نفت در طول خط لوله می گردد.

About | Contact us
Copyright ©2018-2020 MPPC, All Rights Reserved.