مشاهده آمار آنلاین کارخانه

MPPC EPanel
مشاهده آمار تخلیه لوله خام،‌ خطهای اجرای پوشش لوله و بارگیری لوله بصورت بلادرنگ (ویژه مدیران)

رویدادهای صنعت پوشش لوله